ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน


โหลดเอกสาร
1.  ปรับแผนเงินบำรุง 2567 รอบที่1
2.  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2567
4.  แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570
5.  แผนเงินบำรุง ปี 2566 (ปรับครั้งที่ 2)
6.  อนุมัติปรับแผน รอบที่1/2566
7.  แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ 2566 - 2570
8.  แผนปฏิบัติราชการ รพ.มะเร็งลำปาง 2566 - 2570
9.  ความเชื่อมโยงโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
10.  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2566
12.  แผนปฏิบัติการ ปี 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2-2565
13.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2/2565
14.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2565 ปรับแผนรอบที่ 1/2565
15.  คู่มือคำรับรองฯ ปี 2565 - ฉบับปรับปรุง
16.  แผ่นพับยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 2563 - 2565
17.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2565
18.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2/2564
19.  อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง 1/2564
20.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21.  แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2564
24.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน 2/2563)
25.  แผนที่ยุทธศาสตร์มะเร็งลำปาง 2563-2565
26.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน1/2563)
27.  แผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28.  ความเชื่อมโยงแผนปฏิรูป/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29.  แผนปฏิรูปองค์กร (Roadmap Reform)
30.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31.  ฟอร์มแผนเงินบำรุง 2564
32.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
33.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2563
34.  รพ.มะเร็งลำปาง แผนปฏิบัติการ 2562
35.  ปรับแผนเงินบำรุง 2562 (ครั้งที่ 1)
36.  แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
37.  ผู้รับผิดชอบตัวชีัวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2562
38.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
39.  งบประมาณ 2562
40.  แผนเงินบำรุง มะเร็งลำปาง ปี 2562
41.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (แผนงาน โครงการ)
42.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชาการประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
43.  แผนงบประมาณ 2561
44.  แผนเงินบำรุง 2561
45.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
46.  แผนเงินบำรุง 2560

Date : 2018-04-19 09:05:03

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th