Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน

Date : 2018-04-19 09:05:03


โหลดเอกสาร
1.  อนุมัติปรับแผน รอบที่1/2566
2.  แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ 2566 - 2570
3.  แผนปฏิบัติราชการ รพ.มะเร็งลำปาง 2566 - 2570
4.  ความเชื่อมโยงโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
5.  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2566
7.  แผนปฏิบัติการ ปี 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2-2565
8.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2/2565
9.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2565 ปรับแผนรอบที่ 1/2565
10.  คู่มือคำรับรองฯ ปี 2565 - ฉบับปรับปรุง
11.  แผ่นพับยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 2563 - 2565
12.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2565
13.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2/2564
14.  อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง 1/2564
15.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16.  แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2564
19.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน 2/2563)
20.  แผนที่ยุทธศาสตร์มะเร็งลำปาง 2563-2565
21.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน1/2563)
22.  แผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23.  ความเชื่อมโยงแผนปฏิรูป/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24.  แผนปฏิรูปองค์กร (Roadmap Reform)
25.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26.  ฟอร์มแผนเงินบำรุง 2564
27.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2563
29.  รพ.มะเร็งลำปาง แผนปฏิบัติการ 2562
30.  ปรับแผนเงินบำรุง 2562 (ครั้งที่ 1)
31.  แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
32.  ผู้รับผิดชอบตัวชีัวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2562
33.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
34.  งบประมาณ 2562
35.  แผนเงินบำรุง มะเร็งลำปาง ปี 2562
36.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (แผนงาน โครงการ)
37.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชาการประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
38.  แผนงบประมาณ 2561
39.  แผนเงินบำรุง 2561
40.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
41.  แผนเงินบำรุง 2560

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273