Lampang Cancer Hospital

ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน


โหลดเอกสาร
1.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.  แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2564
5.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน 2/2563)
6.  แผนที่ยุทธศาสตร์มะเร็งลำปาง 2563-2565
7.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน1/2563)
8.  แผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.  ความเชื่อมโยงแผนปฏิรูป/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.  แผนปฏิรูปองค์กร (Roadmap Reform)
11.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12.  ฟอร์มแผนเงินบำรุง 2564
13.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2563
15.  รพ.มะเร็งลำปาง แผนปฏิบัติการ 2562
16.  ปรับแผนเงินบำรุง 2562 (ครั้งที่ 1)
17.  แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
18.  ผู้รับผิดชอบตัวชีัวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2562
19.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
20.  งบประมาณ 2562
21.  แผนเงินบำรุง มะเร็งลำปาง ปี 2562
22.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (แผนงาน โครงการ)
23.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชาการประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
24.  แผนงบประมาณ 2561
25.  แผนเงินบำรุง 2561
26.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
27.  แผนเงินบำรุง 2560
28.  อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง 1/2564

Date : 2018-04-19 09:05:03

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273