คู่มือการใช้งาน HRMS

คณะกรรมการ RM ขอแจ้งเพื่อทราบว่า
  • รพ.มะเร็งลำปาง จะเริ่มใช้งานโปรแกรม HRMS on Cloud ในการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง แทนโปรแกรมความเสี่ยงเดิม
  • โดยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นช่วงทดลองระบบ เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ ควบคู่ไปกับระบบการรายงานเดิม จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระบบการรายงานเดิมจะถูกปิด และเริ่มใช้งานระบบการรายงาน HRMS ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
โหลดเอกสาร
1.  คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud (LPCH)
2.  คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud (สรพ.)
3.  บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ HRMS on Cloud
4.  Template & Definition Risk Incident HRMS
5.  แบบฟอร์ม ขอเพิ่มผู้ใช้-แก้ไขข้อมูล ระบบ HRMS

Date : 2020-01-31 13:54:01

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th