ขั้นตอนที่ 1 (2567)
ขั้นตอนที่ 2 (2567)
ขั้นตอนที่ 3 (2567)
ขั้นตอนที่ 4 (2567)
1. กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากรทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
  • 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  • ขั้นตอนที่ 5 (2567)
  • 1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
  • 2. ผลสำเร็จของกรดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  • 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน