ปีที่ 24 ฉบับที่ 72 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561


Date : 2018-09-04 09:36:44

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th