Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
แจ้งเลื่อนการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ขอแจงเลื่อนการอบรม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอแจงเลื่อนการอบรม การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
และจะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้งเมื่อมีความปลอดภัย

ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
3 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเตียงผู้ป่วย

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 10 หลัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนต้นแบบตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (พิชัยโมเดล) โดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและคณะกรรมการประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีนางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง ปลัดอำเภอเมืองลำปาง และนายศรีทน ศรีไชยวงศ์ กำนันตำบลพิชัย พร้อมตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลพิชัยเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเริ่มให้บริการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เริ่มให้บริการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แก่ผู้รับบริการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ลำปาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนสารสกัดกัญชาจากกรมการแพทย์ เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็ง ในวันที่ 3 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบหน้ากากคลุมหน้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบหน้ากากคลุมหน้า (face shield) จากนายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 และคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเชื้อไวรัสต่อบุคลากรทางการแพทย์ขณะให้บริการผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ และเพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 3 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรม COVID-19 กับผู้ประกอบการอาหาร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยคณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food safety) จัดอบรมเรื่อง “COVID-19 กับผู้ประกอบอาหาร หลักสุขาภิบาลและสารปนเปื้อนในอาหาร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ร่วมกันในการป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในอาหาร โดยมีนางสุภา เกียรติก้องแก้ว นักโภชนศาสตร์ เป็นผู้ให้ความ ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงครัวของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...