Lampang Cancer Hospital
-

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

วางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงทัศน์วรรณ อาษากิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อวีรชนคนกล้า เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์แรก ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดอุตรดิตถ์

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1(กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)

สำนักการแพทย์เขต 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อบรมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเคมีบำบัด ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ทั้งยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และงานทะเบียนมะเร็ง
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุเป็นห้องคลังพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...