Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA forum เมื่อวันที่ 16 มีค 64

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเปิดศูนย์ประสานงานสายด่วน 1668 LPCH

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 1668 LPCH การจัดหาเตียงสำหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการแพทย์ที่ได้ปรับระบบ 1668 รองรับผู้ป่วยโควิด - 19 ติดต่อเพิ่มขึ้น 5 เท่า เพื่อรับข้อมูลจากผู้ป่วยรายใหม่ในการทำประวัติลงทะเบียน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างรอเตียง และโทรศัพท์ติดตามประเมินอาการรวมทั้งอัพเดทสถานะผู้ป่วยรายเก่า ให้ข้อมูลสถานะการจัดสรรเตียง ประสานให้คำแนะนำในกรณีผู้ป่วย Home Isolation หรือเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา ซึ่งมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ จ.ตาก

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดตากในรูปแบบ Teleconferenceโดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมการตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลห้างฉัตร

กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร โดยมีนายแพทย์ศตวรรษ เทพสุธรรม ประธานคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเสนอผลดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งต่อไป โดยได้ไปศึกษาดูงานด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและคลินิกแพทย์แผนไทย ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้างฉัตร เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273