Lampang Cancer Hospital

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

บริจาคโลหิต เซนทรัลพลาซา ลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จัดโดยศูนย์การค้า เซนทรัลพลาซา สาขาลำปาง ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยบุคลากร พนักงาน และผู้มาใช้บริการ ร่วมบริจาคโลหิตรวมจำนวน 84 ราย ได้โลหิตจำนวน 36 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 14,400 ซีซี. ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา สาขาลำปาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณ คุณจันทร์จรี สว่างศรี และคณะ ในโอกาสบริจาคหมวกถักไหมพรมเพื่อผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมในภาคเช้า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง และกิจกรรมในภาคค่ำ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะฝ่ายบริหารและบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

รับบริจาคโลหิตศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 และ พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมด้วยคณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนายสิบ ร่วมบริจาคโลหิตรวมจำนวน 144 ราย ได้โลหิตจำนวน 90 ยูนิต ปริมาณโลหิต 36,000 ซีซี. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

วางพวงมาลาวันรพี ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าศาลแขวงลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในนามผู้อำนวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติได้จริงตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยดังกล่าว ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th