Lampang Cancer Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

ร่วมทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “นำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562” จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมตักบาตรและถวายเทียนเข้าพรรษา

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์เจริญสมาธิ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมตามโครงการ “ลำปางสะอาด”

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดตามโครงการ “ลำปางสะอาด” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ส่วนราชการสถานศึกษาและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณสะพานแขวนหลังโรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสามเงา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (Advance Cardiac Life Support)

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (Advance Cardiac Life Support) เพื่อให้บุคลากรในองค์กรพยาบาลได้ฟื้นฟูความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทันต่อวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ โดยมีนายแพทย์พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง นายแพทย์พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ และแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งแบ่งผู้อบรมเป็น 2 รุ่น ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง

คณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งตัวแทนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา ออกติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่เครือข่ายโรงพยาบาลในระดับ M1 และ F2 ในจังหวัดพะเยา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงม่วน และโรงพยาบาลปง ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพิ่มความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย และการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมีจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดนำร่อง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศวัสดุการแพทย์
วัสดุงานบ้าน - ครัว
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผานการเลือกสรรเป็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...