Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ จ.พิษณุโลก

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ Teleconferenceโดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ จ.อุตรดิตถ์

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบ Teleconference โดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติจังหวัดสุโขทัย

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบ Teleconferenceโดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชุมคณะกรรมการ BCP

นายแพทย์วีรวัต อุครนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ประชุมคณะกรรมการBCP โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan for Emergency Infectious Disease - BCP) หลังจากประกาศแผน BCP เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2663 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 8 มกราคม 2564

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศการขึ้นบัญชีลูกจ้างร้านค้าสวัสดิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273