Lampang Cancer Hospital
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม
-
ประกาศ
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
แมมโมแกรมปลอดภัย..ใครว่าน่ากลัว
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เนื่องจากให้ความร่วมมือในการประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย ในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
-

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อโครงการ "Robinson Lingerie Sharing" จากบริษัท โรบินสัน จำกัน (มหาชน) นำโดย คุณธงชัย พรมสวนา ผู้จัดการสาขาลำปาง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ “พฤศจิกายนต้านภัยมะเร็งปอด”

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา ประธานคณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในภัยของมะเร็งปอด โดยจัดนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งปอด การทดสอบสมรรถนะของปอด แก่ผู้นำชุมชน แกนนำหมู่ อสม. และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย และแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา พร้อมด้วย สมาชิกอาสา พอ.สว. ทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับทีมแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเปิดจุดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด และนายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภองาว เป็นตัวแทนหน่วยงานพื้นที่นำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รวมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในเขตท้องที่ ตลอดจนประชาชนชาวลำปางจากชุมชนต่างๆ ในอำเภองาว รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้นำความรู้เรื่องมะเร็งปอดไปให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพปอดให้ผู้ที่สนใจได้ทดสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ “พฤศจิกายนต้านภัยมะเร็งปอด”

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา ประธานคณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในภัยของมะเร็งปอด โดยจัดนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งปอด การทดสอบสมรรถนะของปอด แก่ผู้นำชุมชน แกนนำหมู่ อสม. และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273