ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจราชการระดับกระทรวง จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเมืองปาน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update Cancer Nursing Care
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมตรวจราชการกรณีปกติ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่อำเภอแม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดตาก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานการให้บริการ Home Isolation
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม “มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก” ประจำปี 2565
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้บริการตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมปรึกษาการให้บริการคัดกรองตรวจ ATK กับเทศบาลเมืองพิชัย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมเชื่อมต่อข้อมูลระบบสุขภาพไร้รอยต่อ เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชุมคณะอนุกรรมการ Human Development
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปางในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะคาในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมเชื่อมต่อข้อมูลระบบสุขภาพไร้รอยต่อ เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชาคมวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดมะเร็งบ้านไร่ศิลาทอง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชาคมวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดมะเร็งบ้านต้นมื่น
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชาคมวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ เสริมกำลังใจผู้ป่วยและญาติ ประจำปี 2565
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชาคมวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชาคมวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล” เขตสุขภาพที่ 1 และ 2
นิเทศติดตามคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็งและการรับ-ส่งต่อ Cancer Anywhere จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมปรึกษาวางแผนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง
จัดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) แก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดการอบรมการจัดการความปลอดภัยด้านยาเคมีบำบัดและสารเคมีอันตราย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2564
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชุมวิชาการ “การดูแลรักษาโรคผู้ป่วยมะเร็งปอด”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประชุมถ่ายทอดนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2565
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG)
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นเข้าฝึกภาคปฏิบัติ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจักิจกรรมเนื่องในพฤศจิกายน เดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายกับการบริหารการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมแขวนโคมขอพรวันลอยกระทง ประจำปี 2564
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปฐมนิเทศผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล
ข่าวศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม “ตุลาคม เดือนแห่งการต้านภัยมะเร็งเต้านม”
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมเนื่อง “วันดูแลแบบประคับประคองสากล” ประจำปี 2564
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางส่งนักรบชุดขาวสนับสนุน รพ.สนามนิมิบุตร
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเปิดศูนย์ประสานงานสายด่วน 1668 LPCH
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ จ.ตาก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมการตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลห้างฉัตร
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจราชการระดับกระทรวง จ.พิษณุโลก

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th