Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562
อบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ต้อนรับสสจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
จิตอาสาบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา 904
อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
รับรางวัลนำเสนอผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
วางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562
อบรมระยะสั้น โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ร่วมพิธีครบรอบ 137 ปี วันศาลยุติธรรม
รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2562
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านทุจริต
ตรวจเยี่ยมชมศูนย์วิจัยดอยพระบาท
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
รับบริจาคโลหิต
Big Cleaning Day @ LPCH
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2562
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 (กรณีปกติ)
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
อบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ด้านการพูด การกลืนเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
อบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2
อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเชี่ยวชาญล้างไตทางช่องท้อง
อบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
ร่วมการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกบูทความรู้โรคมะเร็ง วันสตรีสากล 2562
รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste 2562
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก
อบรม Clinical Palliative Care for Community
ประชุมวิชาการครบรอบ ๒๐ ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับประกาศนียบัตร สาขาการสอน การพยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคมะเร็ง
อบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมปฏิบัติภารกิจวิทยากรจิตอาสา 904
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจำปี 2562
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)
อบรมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน
ร่วมยินดีครบรอบ 34 ปี เปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดงาน“ วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”ครั้งที่ 1 (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง หลักสูตร 3 วัน

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...