คลังความรู้กรมการแพทย์
ทั้งหมด
การลดขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยภาวะไทรอยด์เกิน การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งลำไส้และลำไส้ส่วนตรง และมะเร็งเยื่อบุมดลูก ศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเครียดต่อในผู้ป่วย การเปรียบเทียบวิธีการตรวจความเข้ากันได้ของเลือด โดยวิธีหลอดทดลองและเจล ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ความคลาดเคลื่อนระบบการสืบค้นและติดตามแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผลของการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบ ระบาดวิทยาของการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใช้ยา paclitaxel ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2556-2558 เรื่อง การประเมินผลสุขภาวะการป้องกันมะเร็งในชุมชนเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การวางแผนการควบคุมคุณภาพการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เรื่อง การศึกษาการติดเชื้อและการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ย'โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เรื่อง ต้นทุน-ประสิทธิผลของการฉายรังสีแปรความเข้มในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ เรื่อง ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยขณะฉายแสงบริเวณช่องท้องถึงอุ้งเชิงกราน หมอนแยกขา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพักการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาที่ กลุ่มงานการพยาบาลรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เรื่อง ผลการประเมินความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและการคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในจังหวัดเชียงราย เรื่อง ระยะเวลารอคอยการรับบริการการฉายรังสีในเขตบริการสุขภาพที่ 1 เรื่อง ศึกษาผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มารับบริการตรวจสุขภาพ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง