Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด พร้อมซอร์ฟแวร์ตรวจความยืดหยุ่นและวัดระดับไขมันในตับ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องพิเศษ จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องเผ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ(ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเผ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ(ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่2)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องพิเศษ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องพิเศษ จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ (ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 งาน
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องพิเศษ จำนวน 1 รายการ
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนข้างเรือนฤดูร้อน จำนวน 1 รายการ
ประกาศ ร่างประกาศเชิญชวนและร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (แบบ manual)
ประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า(3ไกร์) พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ(ผ้าคลุมโพลียูรีเทนกันน้ำ 100%) จำนวน 12 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า(3ไกร์) พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ(ผ้าคลุมโพลียูรีเทนกันน้ำ 100%) จำนวน 12 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ ผ้าคลุมโพลียูริเทนกันน้ำ 100% โรงพยาบาลมะเร็งลำปางฯ จำนวน 12 เตียง
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single photon Emission Computed Tomography/CT) จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography /CT โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด Isolator จำนวน 1 ตู้
ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ ขนาด 50 ml. (Iohexol) จำนวน 1,600 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารเภสัชรังสี i131 จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg./4 ml. จำนวน 300 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 60 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 300 mg/15 ml. จำนวน 120 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg/45 ml. จำนวน 1,000 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. จำนวน 400x120 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล และTemozolomide 20 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. จำนวน 40 vial และPemetrexed 100 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. จำนวน 600 vial และGemcitabine 200 mg. จำนวน 1,200 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ ขนาด 50 ml. (Iohexol) จำนวน 1,600 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
ประกาศประกวดชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตัวเองทางช่องคลอด เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชพีวี จำนวน 10,000 tests
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ชุดตรวจน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปางมดลูกพร้อมอุปกรณ์)ฯ 35,520 tests
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ราคากลางสำหรับจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273