ผลงานวิจัย

ผลของโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจต่อการรับรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
ประสิทธิผลโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และ ความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาแบบผู้ป่วยนอก
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ต่อความวิตกกังวลของสตรี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
ผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองต่อผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ดูแล
ประสิทธิผลของสื่อการสอนชนิดโมชันกราฟิกเพื่อส่งเสริม การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th