Lampang Cancer Hospital

ขอเชิญชวน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561
ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...