Lampang Cancer Hospital

ประชุมอบรม

เอกสารอบรมโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 24-26 เม.ย 2562
CNEU การประชุมวิชาการครอบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)
รายงานต้นทุนต่อหน่วย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2561
แบบฟอร์มเสนอยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน)
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง” (หลักสูตร 3 วัน)
รายชื่อผู้เข้าอบรม การประชุมเชิงปฎิบัตการ การจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู ๕ วัน) ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurses)
เอกสารประกอบ การให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม การให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ขอเชิญชวน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561
ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โอเพ่น ครั้งที่ 7
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ สนามเปตองเทศบาลเมืองพิชัย
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน) รุ่นที่ ๗
เอกสารการอบรม‏ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสำหรับแพทย์และพยาบาล (หลักสูตรพื้นฐาน 3 วัน) เขตสุขภาพที่ 1 และ 2
อบรม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสำหรับแพทย์และพยาบาล (หลักสูตรพื้นฐาน 3 วัน) เขตสุขภาพที่ 1 และ 2
หลักสูตร เรื่องการให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 2-4 มีนาคม 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 12 จังหวัดภาคเหนือด้านโรคมะเร็ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)
กำหนดการอบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)
ใบประกาศนียบัตร และ เอกสารการอบรม เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558
การอบรม เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558
(ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม)
การประชุมเครือข่ายวิชาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านโรคมะเร็งภาคเหนือ ครั้งที่ 1
กำหนดการ โครงการรู้และป้องกันไว้ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม
เอกสารประกอบการประชุม วิชาการ 15 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
หน่วยคะแนน เข้าร่วมประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...