Lampang Cancer Hospital
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Panitumumab 100 mg/5 ml   (22 ก.ย. 2563)
เหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (18 ก.ย. 2563)
เหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (17 ก.ย. 2563)
เหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (17 ก.ย. 2563)
เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ   (16 ก.ย. 2563)
เหมาเอกชนประกอบอาหารผู้ป่วย   (14 ก.ย. 2563)
เหมาบริการดูแลและบำรุงรักษษสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้   (14 ก.ย. 2563)
จ้างตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน   (8 ก.ย. 2563)
วัสดุสำนักงาน จำนวน 285 รายการ   (8 ก.ย. 2563)
Nimotuzumab 50 mg   (1 ก.ย. 2563)
เหมาซัก อบ รีด ผ้า ผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล   (31 ส.ค. 2563)
เหมาเอกชนประกอบอาหารผู้ป่วย   (31 ส.ค. 2563)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 500 เควีเอ.พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (ATS) จำนวน ๑ รายการ   (31 ส.ค. 2563)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (31 ส.ค. 2563)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (31 ส.ค. 2563)
เหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (31 ส.ค. 2563)
อาหารทางการแพทย์สูตรทั่วไป ขนาด 800 g   (28 ส.ค. 2563)
อาหารทางการแพทย์สูตรทั่วไป ขนาด 2,400 g   (28 ส.ค. 2563)
วัสดุสำนักงาน จำนวน 285 รายการ   (24 ส.ค. 2563)
จ้างตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2   (24 ส.ค. 2563)
จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคแบบหมุนรอบตัวพร้อมระบบภาพนำวิถี (Versa HD) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง   (24 ส.ค. 2563)
Pertuzumab 420 mg/14 ml   (20 ส.ค. 2563)
เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ   (20 ส.ค. 2563)
วัสดุคอมพิวเตอร์ 105   (19 ส.ค. 2563)
ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (21 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (16 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (14 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษษสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (14 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 285 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (8 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (1 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้า ผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (31 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (31 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (31 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (24 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 285 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (24 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 105 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (19 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ้าอนามัยแบบห่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (18 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการรับบริจารโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (18 ก.ย. 2563)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (สำลี 0.35g x 50s sterile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (18 ก.ย. 2563)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Glove sterile 8 (Ansell) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (18 ก.ย. 2563)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (18 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (17 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุสำนักงาน เทปปั๊มอักษร EPSON 12 มม. Black an Yellow โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (17 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (17 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้า ผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (17 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 105 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (16 ก.ย. 2563)
ซื้อโช๊คไฮโดรลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (15 ก.ย. 2563)
จ้างวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (15 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (14 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (14 ก.ย. 2563)
จ้างซ่อมสัญญาณโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (14 ก.ย. 2563)
ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (14 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (14 ก.ย. 2563)
จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุการแพทย์ (Alcohol Pad) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
วัสดุไฟฟ้า   (10 ก.ย. 2563)
จ้างจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
จ้างทำวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
จ้างทำวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
จ้างเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะเคมี ขยะอันตราย และขยะสารละลายไวไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุการแพทย์ (ก๊าซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 ก.ย. 2563)
ซื้อเอี้ยมพลาสติกไม่มีแขน จำนวน 1000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (8 ก.ย. 2563)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (8 ก.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (15 ก.ย. 2563)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273