Lampang Cancer Hospital
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล   (8 มิ.ย. 2564)
บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์   (8 มิ.ย. 2564)
บำรุงเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์   (7 มิ.ย. 2564)
บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี   (7 มิ.ย. 2564)
บำรุงเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง   (7 มิ.ย. 2564)
บำรุงเครื่องใส่แร่ HDR   (7 มิ.ย. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab emtansine 100 mg.   (4 มิ.ย. 2564)
บำรุงรักษาเครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการปลอดปล่อยโฟตอนเดี่ยว   (4 มิ.ย. 2564)
อาคารเก็บขยะโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   (1 มิ.ย. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg   (13 พ.ค. 2564)
สารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ (loversol)   (7 พ.ค. 2564)
ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่   (16 เม.ย. 2564)
จ้างทำระบบจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อนกากกัมมันตรังสีจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน -131 ปริมาณสูงแบบอัตโนมัติ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน   (9 เม.ย. 2564)
เก้าอี้แถวสำหรับผู้รับบริการนั่งรอหน้าห้องตรวจ จำนวน 3 รายการ   (19 ก.พ. 2564)
เตียงตรวจโรคนรีเวชปรับระดับด้วยไฟฟ้าและกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความคมชัดสูงระดับ UHD 4K และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของผู้ป่วย   (9 ก.พ. 2564)
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความคมชัด   (8 ก.พ. 2564)
หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง   (29 ม.ค. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 15 mg./Tipiracil 6.14 mg.   (27 ม.ค. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg.   (27 ม.ค. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg./5 ml.   (26 ม.ค. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg.   (21 ม.ค. 2564)
เครื่องฉีดสารทึบรังสี (Injector)   (18 ม.ค. 2564)
ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลทางรังสีวิทยา (PACS RIS)   (18 ม.ค. 2564)
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Vinorelbine 50 mg./5 ml.   (13 ม.ค. 2564)
เตียงราวปีกนกสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ หร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ (ผ้าคลุมโพลิยูริเทนกันน้ำ 100 % )   (12 ม.ค. 2564)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ   (7 ม.ค. 2564)
เวชภัณฑ์ยา Palbociclib 75 mg   (28 ธ.ค. 2563)
เวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg.   (28 ธ.ค. 2563)
เวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg.   (22 ธ.ค. 2563)
เวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg.   (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (2 มิ.ย. 2564)
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (20 เม.ย. 2564)
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวสำหรับผู้รับบริการนั่งรอหน้าห้องตรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (1 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจโรคนรีเวชปรับระดับด้วยไฟฟ้าและกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความคมชัดสูงระดับ UHD 4K และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (17 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความคมชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (15 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (9 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลทางรังสีวิทยา (PACS RIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (20 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Injector) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (20 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Vinorelbine 50 mg./5 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (19 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อเตียงราวปีกนกสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ (ผ้าคลุมโพลิยูริเทนกันน้ำ 100 % ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (13 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (8 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (25 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (23 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real- Time PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (23 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๓๕,๗๖๐ tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (9 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (1 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 300 mg./ 15 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (1 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน่วยบริการเคมีบำบัดโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (30 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อAtorvastatin 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรและรองรับการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาแบบ 3 มิติเฉียบพลัน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (10 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อBevacizumab 100 mg/4 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (6 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อIrinotecan 30 mg/15 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (6 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (High -Density Color Doppler) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (3 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน่วยบริการเคมีบำบัดโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (2 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อTamoxifen 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (2 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ 50 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (28 ต.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (High -Density Color Doppler) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (15 ต.ค. 2563)
สารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ 50 ml.   (9 ต.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (29 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อCapecitabine 500mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (24 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 มิ.ย. 2564)
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 มิ.ย. 2564)
จ้างติดตั้งม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 มิ.ย. 2564)
จ้างขุดถังบำบัด (ถังแซท) พร้อมปรับพื้นที่หน้าอาคารเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (9 มิ.ย. 2564)
ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อทางจุลชีววิทยาคลินิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (8 มิ.ย. 2564)
ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ (Hemocultuer media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (8 มิ.ย. 2564)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (8 มิ.ย. 2564)
ซื้อรีโมทแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (8 มิ.ย. 2564)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (7 มิ.ย. 2564)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (7 มิ.ย. 2564)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (7 มิ.ย. 2564)
ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (7 มิ.ย. 2564)
ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (7 มิ.ย. 2564)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (4 มิ.ย. 2564)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (4 มิ.ย. 2564)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (4 มิ.ย. 2564)
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (4 มิ.ย. 2564)
ซื้อกระเป๋ากระดาษใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (4 มิ.ย. 2564)
ซื้อกระดาษเทอร์มวลวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (4 มิ.ย. 2564)
ซื้อสายไฟ สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
ซื้อตู้เย็น 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 181 ห้องพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (2 มิ.ย. 2564)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (1 มิ.ย. 2564)
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวสำหรับผู้รับบริการนั่งรอหน้าห้องตรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (2 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน่วยบริการเคมีบำบัดโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (8 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อAtorvastatin 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (16 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อIrinotecan 30 mg/15 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (12 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (15 ก.ย. 2563)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273