ประกวดเผยแพร่เผยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. จำนวน 40 vial และPemetrexed 100 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Date : 2022-10-03 14:19:47

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th