Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ ๑  พัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิ มุ่งสู่การเป็นองค์กร สุขภาพระดับชาติ (NHA)ยุทธศาสตร์ ๒  พัฒนาเครื่อข่ายและระบบรับ - ส่งต่อในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ ๓  ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งที่สำคัญในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ๔  เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยุทธศาสตร์ ๕  พัฒนาคุณภาพบริการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th