Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับโอน/รับย้าย ทันตแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ ๑  พัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิ มุ่งสู่การเป็นองค์กร สุขภาพระดับชาติ (NHA)ยุทธศาสตร์ ๒  พัฒนาเครื่อข่ายและระบบรับ - ส่งต่อในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ ๓  ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งที่สำคัญในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ๔  เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยุทธศาสตร์ ๕  พัฒนาคุณภาพบริการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th