แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการจ้างปรับปรุงรถชีวอนามัย สำหรับการบริการตรวจอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA จำนวน 19,200 tests
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรมการแพทย์)
แผนจัดซื้องบบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/15 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ (Iodixanol) ขนาด 100 ml.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg/10 ml และ Nivolumab 40 mg/4 ml
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Durvalumab 500 mg. และ Durvalumab 120 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sunitinib malate 12.5 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1,200 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg.
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg.
แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง
แผนการจัดจ้างทาสีอาคารหอผู้ป่วยชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ(ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
แผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องพิเศษ จำนวน 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg./4 ml. จำนวน 300 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 60 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 300 mg/15 ml. จำนวน 120 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg/45 ml. จำนวน 1,000 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. จำนวน 400x120 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล และTemozolomide 20 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดเผยแพร่เผยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. จำนวน 40 vial และPemetrexed 100 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดเผยแพร่เผยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. จำนวน 600 vial และGemcitabine 200 mg. จำนวน 1,200 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ ขนาด 50 ml. (Iohexol) จำนวน 1,600 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/CT) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้
แผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
แผนการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ (LPCH Learning Center) จำนวน 1 งาน
แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง
แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน 1 งาน
แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อน กากกัมมันตรังสี จากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน -131 ปริมาณสูงแบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 งาน
แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
แผนเงินบำรุงประจำปี 2564

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th