โครงสร้างหน่วยงาน รพ.

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

Date : 2018-04-19 09:03:44

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th