ความคลาดเคลื่อนระบบการสืบค้นและติดตามแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง