เสนอยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


Date : 2024-01-31 10:18:08

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th