Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านการทุจริต และการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ศูนย์ประสานการส่งต่อ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับส่งต่อ - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 054-335262 - 8 ต่อ 200


ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA จำนวน 19,200 tests   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรมการแพทย์)   แผนจัดซื้องบบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/15 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   แผนจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ (Iodixanol) ขนาด 100 ml.   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg.   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg/10 ml และ Nivolumab 40 mg/4 ml   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Durvalumab 500 mg. และ Durvalumab 120 mg.
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทางรังสี และปรับปรุงภายในห้องพักผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทางรังสีและปรับปรุงภายในห้องพักผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย จำนวน 20 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ LPCH Learning Center จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (โทรทัศน์ แบบ smart TV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย จำนวน ๒๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ LPCH Learning Center จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสถิติถิ (เวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th