Lampang Cancer Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 34 คน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากแพทย์หญิงกรทิพย์ ผลโภค งานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์ศิรส จิตประไพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์ธนศักดิ์ ทองใบ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 100 คน ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผู้ป่วยและญาติ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณทางเดินหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากร ได้แก่ นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย คุณยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แพทย์หญิงวาสนา คำผิวมา แพทย์หญิงเพ็ชรลดา ภิญโญเศรษฐ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน120 คน ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น ณ ศูนย์วิจัยดอยพระบาท โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และการเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
วัสดุงานบ้าน - งานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายงานขออนุมัติขอซื้อวัสดุการแพทย์
ขออนุมัติกำเนินการจ้างทำ Software ระบบเครื่อข่ายโรงพยาบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อ ๕๖ (๒)(ค) ด้วยเงินบำรุง
รายงานขออนุมัติชื่อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ( เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...