Lampang Cancer Hospital
ประกาศ
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
แมมโมแกรมปลอดภัย..ใครว่าน่ากลัว
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

รับมอบใบประกาศนียบัตรในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P safety ประจำปี 2563

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบใบประกาศนียบัตร จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P safety ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาส “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (The 2nd World Patient Safety Day and The 4th Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปี 2563 ทั้งนี้เป็นการรับมอบผ่านระบบ Virtual Conference ในวันที่ 17 กันยายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตห้างเสรีสรรพสินค้าลำปาง

กลุ่มงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และห้างเสรีสรรพสินค้า ได้จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงาน ลูกค้าที่มาใช้บริการและประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้างเสรีสรรพสินค้าลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 87 ราย ได้ปริมานโลหิตจำนวน 23,600 ซีซี.

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักดิจิทัลการแพทย์

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักดิจิทัลการแพทย์ นำโดยนายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ ในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 10 กันยายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นำโดยแพทย์หญิงนวพร ตันศิริ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์และเคมีบำบัดและระบบการให้เลือดและการเบิกจ่าย โดยมีแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ แพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา นายแพทย์ชำนาญการและคณะทำงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์,และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและหัวหน้า กลุ่มงานธนาคารโลหิต ให้การต้อนรับและนำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเคมีบำบัด ระบบการให้เลือดและการเบิกจ่าย ในวันที่ 2กันยายน 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการพัสดุ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273