Lampang Cancer Hospital
-

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ออกหน่วยปฐมพยาบาลพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ

ทีมแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลประชาชนที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะธัมมานันทมหาเถระฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง นำโดยแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง แพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ วัดไชยมงคล(จองคา) จังหวัดลำปาง วันที่ 12 มกราคม 2562

อบรมการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในโรงพยาบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลกรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเขตสุขภาพที่1และ2 จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง และเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชน

LPCH SPORT DAY 2018

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน LPCH Sport Day 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี และ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน และแพทย์หญิงทัศน์วรรณ อาษากิจ กล่าวรายงาน ณ บริเวณเรือนฤดูร้อน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการ พิษณุโลก

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมคณะจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการ กรณีปกติ คณะที่ 2 รอบที่1/2562 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ส่ง.ความ.สุข. แก่ผู้ป่วยและญาติ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งความสุข สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ บริเวณเรือนฤดูร้อน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th