Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA forum เมื่อวันที่ 16 มีค 64

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “งดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยมีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก กิจกรรมประกอบด้วย บริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด จุดบริการทดสอบมารรถภาพปอด จุดบริการให้คำปรึกษาผู้ต้องการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ผ่านระบบเฟสบุ๊คไลฟ์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ เข้าร่วมประชุม Tele conference ประชุมการสัมมนาสรุปและประเมินผลการตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ เข้าร่วมประชุม Tele conference สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งหนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273