Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานเปลและพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานแปล และตำแหน่งพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ออกกำลังกายระหว่างทำงาน

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกกำลังกายระหว่างการทำงานเพื่อสุขภาพ (Exercise Break)

รพ.มะเร็งลำปาง จัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับเคมีบำบัด

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานการพยาบาล ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสภาการพยาบาล , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลจังหวัด/ โรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพ 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 21 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน โดยภาคทฤษฎี 5 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และภาคปฏิบัติ 5 วัน แบ่งจำนวน 3 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ 1 ทศพร ในโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีมณฑปพระพุทธนิรดรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง

ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จรระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการทางการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร “วิเคราะห์แนวโน้มอัตราป่วยและอัตราตายโรคมะเร็ง (Trend cancer incidence and mortality analysis ) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เรียนเชิญ รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง และนายสุริชัย บิลฮีม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้

ข่าวร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายฯเขตสุขภาพที่ 1

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและคณะทำงานservice plan โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานพัฒนากลุ่มวัย ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตลอดจนความต้องการการสนับสนุนวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน LPCH Sport Day 2017

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน LPCH Sport Day 2017 โดยมี นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และแพทย์หญิงทัศน์วรรณ อาษากิจ กล่าวรายงาน ณ บริเวณชั้น 5 อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดี และ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th