Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-
ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
-

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ตำบลพิชัยพร้อมหารือการดำเนินงานชุมชนต้นแบบพิชัยโมเดล

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมสวัสดีปีใหม่นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมาตรีเมืองพิชัย และนายศรีทน ศรีไชยวงศ์ กำนันตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้หารือ แจ้ง และแจ้งการวางแผนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ (พิชัยโมเดล) ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ในตำบลพิชัย โดยมี 3 หมู่บ้านนำร่อง ได้แก่ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ 13 และบ้านต้นมื่น หมู่ 14 และวางแผนขยายผลเมื่อมีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลพิชัยมีความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคมะเร็ง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพโดยคนในชุมชน เพื่อความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเป็นต้นแบบชุมชนด้านการในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแก่ชุมชนอื่นต่อไป เมื่อในวันที่ 21 มกราคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลเทพปัญญา

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าศึกษาดูงานระบบ Cancer Registration การคัดกรองและการวินิจฉัย การดูแลผู้ป่วย IPD การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของชีวิต ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ re-accreditation ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ re-accreditation ครั้งที่ 3 โดยทีมผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งมี ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมเยี่ยม พร้อมด้วยนายแพทย์ภราดล โกมลดิษฐ์ และนางวรวรรณ ใหญ่มาก ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 13 มกราคม 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานเปล
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...