Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับโอน/รับย้าย ทันตแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

นำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน JCON 2018

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน “JCON 2018 : Joint Conference of Oncology Nurses” ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางอรัญญา เตชะนันท์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในโอกาสรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิชาการเรื่อง “พัฒนาแนวทางการสวนล้าง Port-A-Cath”

อบรมการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลที่สนใจและมีการวางแผนพัฒนางานวัตกรรมของหน่วยงาน โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณนฤมล รัตนากรพันธุ์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

อบรมเก็บกู้ยาเคมีบำบัด

งานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเก็บกู้ยาเคมีบำบัด หก ตก หล่น” ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรองค์กรพยาบาลเช่น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และอื่นๆ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการอบรมจัดในวันที่ 4 และ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

กิจกรรมกีฬากระชับมิตร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกิจกรรมกีฬากระชับมิตรเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีและเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ระหว่างกรมการแพทย์ , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลำปางยูไนเต็ด จังหวัดลำปาง

อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รอบที่ 2 พร้อมนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ดำเนินการตามข้อสั่งการจากการตรวจเยี่ยม รอบที่ 1 ครบทุกประเด็น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์น่าพอใจ อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้จะมีการนำระบบนัดหมายผู้ป่วยออนไลน์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการและลดความแออัดของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมลดพุง ลดโรค

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรัง และความเครียดจากการทำงาน

อบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

วันที่ 30 เมษายน 2561 กรมการแพทย์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วยประคับประคองระดับชุมชน (4 สัปดาห์) โดยมีนายแพทย์จรัญ ปันกองงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ในนามประธานคณะอนุกรรมการ service plan สาขา การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ภาคทฤษฎี ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมทั้งมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด และรศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ เป็นวิทยากรการอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้นภายใต้ทุนการสนับสนุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ จากฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 กว่า150 คน

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th