Lampang Cancer Hospital

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

อบรมเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และทันต่อวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดการอบรมฯแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อบรมทะเบียนมะเร็ง อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลี โชคเกิด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรการอบรมฯดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง และผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางสาธารณสุขในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน34 คน โดยมีกำหนดจัดการอบรมฯระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ

นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 กรณีปกติ โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเขาค้อ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมด้านการบริหารจัดการยาเคมีบำบัด ตามโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย แพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง และเภสัชกรหญิงสายฝน เตวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร อาคารรังสีรักษาและเลชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวนรุ่นละ 55 คน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมให้การต้อนรับแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) ระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ศูนย์ต้นทุนต่อหน่วย การใช้ระบบดิจิทัลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการบริหารพัสดุ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มอบประกาศนียบัตรอบรม CNC

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 สำหรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator : CNC) จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

วางพวงมาลาพระยาสุรศักดิ์มนตรี

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุศักดิ์มนตรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th