ขั้นตอนที่ 1 (2567)
ขั้นตอนที่ 2 (2567)
ขั้นตอนที่ 3 (2567)
 • 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"
 • 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
 • 4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
 • ขั้นตอนที่ 4 (2567)
  1. กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากรทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
 • 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 • ขั้นตอนที่ 5 (2567)
 • 1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
 • 2. ผลสำเร็จของกรดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 • 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน