ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
 • การกําหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทํา"
 • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 • การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
 • ขั้นตอนที่ 4
 • กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากรทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
 • กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 • ขั้นตอนที่ 5
 • เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
 • ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 • รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน