กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประชุมอบรม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000