โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

 โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 15ปี

            นับจากวันที่ 3 กันยายน  2542  ที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อย่างเป็นทางการ จนปัจจุบัน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีอายุครบ15 ปี

          โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิ ขนาด 200 เตียง  ให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ

       แต่ละย่างก้าวที่ผ่านมา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์  เป็นผู้นำและกำกับดูแลทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ ภายในปี 2560

      ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้กำหนดกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้แก่ พัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA)  พัฒนาเครือข่ายและระบบรับ-ส่งต่อในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ  รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งที่สำคัญในพื้นที่  เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาคุณภาพบริการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

       โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  สามารถให้บริการตรวจรักษาด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร และมีมาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับภาคเหนือและระดับประเทศ เพื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป   

และเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะมีอายุครบ 15 ปีในวันที่ 3 กันยายน 2557 นี้ จึงได้กำหนดจัด     การประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปางภายใต้ประเด็น “Collaborating to Optimize Cancer Care: 15 Years from Past to Future”“15 ปีแห่งความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง” ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง     โดยเน้นประเด็น การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง ด้านต่าง ๆ ได้แก่  การผ่าตัด รังสีรักษา  เคมีบำบัด รวมทั้งการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบองค์รวม  โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคมะเร็ง ระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านสารสนเทศและการวิจัยด้านโรคมะเร็งต่าง ๆ   

        

         ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และส่งโปสเตอร์นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  www.lpch.go.th  โดยส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานทาง email: ">lpch15year@lpch.go.thหมดเขตรับบทความนำเสนอผลงานวันที่ 15 สิงหาคม 2557  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จัดการความรู้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์: 054-335262 – 8 ต่อ 113 download แบบฟอร์มบทคัดย่อได้ที่ www.lpch.go.th

 

 

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง