รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1 นางบุปผาชาติ ขุนอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 5511054011
2 นายชินกร นารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 5511054011
3 นางกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 4511053140
4 นางอรวรรณ เมืองสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 4511053088
5 พญ.ศิริวัฒนา ศิริรณรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.มะเร็งลพบุรี
6 นางลาวัลย์ เชยชม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลพบุรี 4311152554
7 นางมณีรัตน์ ศรีไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลพบุรี 4511172442
8 น.ส.สุรีรัตน์ อนันทวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลพบุรี 4711180994
9 น.ส.ทิวาพร หล่อทอง นักวิชาการสาธาณสุข รพ.มะเร็งลพบุรี
10 น.ส.พิชญ์สินี เลื่อนลอย นักวิชาการสถิติ รพ.มะเร็งลพบุรี
11 นายพงษกร องคุณา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.มะเร็งลพบุรี
12 น.ส.ชลธิชา รอดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลพบุรี 4411163454
13 น.ส.วนิภา วงษ์เนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลพบุรี
14 น.ส.เบญจวรรณ นิลวลัยกุล เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.มะเร็งชลบุรี ภ37442
15 นางลัดดาวัล ฟองค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.มะเร็งชลบุรี 4611093825
16 นางปรานี ธรรมรักษ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งชลบุรี 4511053059
17 น.ส.สนธิกานต์ ราชโทสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งชลบุรี 4611028646
18 พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ว.17250
19 พญ.พิจิกษณา วงศ์เสนา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
20 นางอาภาเพ็ญ ทำนุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 4511067808
21 นางโสภิต ทับทิมหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 4711183373
22 นายอภิชิต แสงปราชญ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 4811091268
23 นางอนงค์นาฏ แพงสุทัศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 4611094991
24 น.ส.สายรุ้ง ประกอบจิตร พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 5011202932
25 นายสันติ แม่นทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 5011199219
26 นางพัชรินทร์ น้อยลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุดรธานี 5111103451
27 นางบัญญัติ ผ่านจังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุดรธานี 4811189148
28 นางชญานิศ ชำนาญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุดรธานี 4711109084
29 น.ส.สุพัตรา จานคำภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุดรธานี 4311155295
30 น.ส.ปิยะวรรณ สารเลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งอุดรธานี 5411230429
31 น.ส.จุฑาทิพย์ ลัมวรรณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุดรธานี 5511238667
32 นางชลธิชา ประเปื้อน นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ สสจ.ลำปาง 4511088824
33 นางศิลิขวัญ แก้วดวงตา นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญงาน สสจ.ลำปาง
34 นพ.อนุวัชช์ จันทร์ทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำปาง ว.18864
35 นพ.สหธรรม สมินทรปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ลำปาง ว.17677
36 นพ.วิวัฒน์ ลีวิริยะพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ลำปาง
37 นพ.กฤตภาส กฤตพัฒนพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ลำปาง ว.48669
38 นพ.พลอยทิพย์ จันทร์ศิริโยธิน นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ลำปาง ว.48202
39 นพ.อมร ตามไท นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ลำปาง
40 นพ.กิจจาคมน์ ธนาสมบูรณ์สุข นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง
41 นพ.ภวินทร์ พานิชยานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.50887
42 พญ.พชร ลี้รัตนาวลี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.48765
43 นพ.ภาสกร พิพัฒนานิมิตร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.47004
44 พญ.พณัญญา เชื้อดำรง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.48766
45 นพ.กฤศวัสส์ จงเจริญเลิศสิน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.56211
46 นพ.ประวิตร อารินทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.56316
47 พญ.สมใจ พิพัฒนานิมิตร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำปาง ว.51913
48 นางศศิธร ศรีภูษณาพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ลำปาง 4511067735
49 นางฟองจันทร์ กาญจนไพศิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4511068202
50 นางอัจฉราพรรณ เครือนพรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4611090883
51 น.ส.อุษณา เทพอาวุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 5121170492
52 น.ส.กัลยา จักร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 5211209110
53 น.ส.พัชรี รินนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4411160369
54 นางอลิสา เรืองวัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4711179687
55 นางขวัญฤทัย ขยันตรวจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4511068429
56 น.ส.แสงนุรีย์ แมดเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4511068164
57 นางอรทัย หล้านามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4511068025
58 นางวิไลวรรณ จันทร์ชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4511068097
59 น.ส.ศศิพันธ์ สุพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4611067939
60 น.ส.พิมพ์ณดา ธนันอิทธิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำปาง 6111248733
61 นางพฤกษา เกตุนามญาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง
62 นางวรรทนา เสาร์ชัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.ลำปาง 4511090420
63 น.ส.รุจิรา พุทธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 5011183317
64 นางพิกุล ธวัชศิริธำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4711187153
65 นางสายสมร วรรณประเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง
66 นางกัลยาณี เครือใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4511068194
67 นางรัชนี ศรเจียงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4411166016
68 น.ส.ทิพย์อนันต์ แก้วขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 5611246098
69 นางพิมพ์ฉวี สายสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำปาง 4311156081
70 น.ส.เจนจิรา ไชยาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำปาง 5911266372
71 นางลำดวน กันทิพย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำปาง 5311218060
72 น.ส.ศศิประภา บุญช่วย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำปาง 6011275380
73 น.ส.กรชวัล สถทธะปา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ลำปาง 5911266315
74 นางสุภัทร์พร แปงใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แจ้ห่ม 4911075391
75 นางนภาพร ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แม่ทะ
76 น.ส.พจณีย์ ไหลพนิชถาวร พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่ทะ 4511042308
77 น.ส.พัชรินทร์ รัตน์ตยวรา พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่ทะ 4511065747
78 นางกนกฉัตร สายดวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แม่ทะ 4411164852
79 นางชีวัน ณ ลำปาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แม่เมาะ 5011099459
80 นางสุนิดา เรือนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เสริมงาม 4311152566
81 นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เกาะคา 4611046586
82 น.ส.กาญจนา ใจดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังเหนือ
83 นางอรวรรณ พรมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 5811189183
84 นางอรัญญา แลสันกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 4711076119
85 นางอารีย์ ตาตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 4511068388
86 นางขวัญดาว มงคลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 4511088663
87 นางอวัสดา สาริวาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 5511232725
88 นางทิพย์ระย้า เพียรคงชล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 4511078765
89 นางรัชชิดา วิจิตรจรัสแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 4511173221
90 นางรำไพ วรรณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ห้างฉัตร 4511166949
91 นางพิมพ์ใจ ปัญญาเป็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ห้วยเรียน อ. ห้างฉัตร 4311158467
92 นางวรรณี นันท์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แพร่ 4511100561
93 นางดวงแข พลวยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แพร่ 4411191577
94 นางพิสมัย อินนันใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น่าน 4611038753
95 น.ส.สุภาภรณ์ ทองเปี้ย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.น่าน 4711179240
96 นางวิภารัตน์ ผิวอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น่าน
97 นายกิติพงษ์ อะทะจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.น่าน
98 น.ส.วาสนา ยศอาลัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 4711179233
99 น.ส.อัจฉรา สุจาจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 4511097856
100 นางอัณศยา จันชินุมาส พยาบาลวิชาชีพ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
101 นางเรืองรอง ใจเย็นมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.แม่ฟ้าหลวง
102 นางเบญจวรรณ นันทชัย อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
103 ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 4711083802
104 รศ.มาลี เอื้ออำนวย อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 4511038646
105 รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 4511035070
106 นางสุวิมล ขอผล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 945110002593
107 นางภิชญาดา สิริยาวานิช อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 6111068862
108 นางลัดดารักษ์ ปราชวิทยาการ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
109 นางพรรณนิภา บุญกล้า อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 4511038702
110 นายจิรภัทร หลงกล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
111 น.ส.ศุภางค์ วัฒนเสย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
112 น.ส.ชมพูนุท สิงห์แก้ว พยาบาลวิชชาชีพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 5811260452
113 น.ส.วัลทิพย์ เตจ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 5711250814
114 นางญานิกา รุจิจนากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 4511030306
115 นางพุทธชาด มณีใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 4511059890
116 น.ส.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117 นางกรรณิการ์ แจ้งเจนกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
118 นางบัวบาน ชัยมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
119 นางอรทัย เส็งกิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
120 น.ส.สุพรรณี ไชยวงค์ษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
121 น.ส.จุลีพร ใจสุยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
122 นางกรรณิการ์ แก้วสมุทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
123 นางดารณี พิริยะวรคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
124 น.ส.พรรณี วังฐาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
125 น.ส.สุภารัตน์ ปั้นกำไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพิงค์
126 นางคนึงนิจ พีระภาสกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จอมทอง 4911197115
127 นางดรุณี บทรัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จอมทอง
128 น.ส.กรรณิการ์ ก้อนสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จอมทอง
129 นางกาญจนา อภิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จอมทอง
130 นางอภิญญา อิสระชาญพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าซาง 4511073086
131 นางสุจารี ไชยชนะ หัวหน้าแผนกศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล
132 พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
133 นางนิพรรณ ศรีนวล ผู้จัดการผู้ป่วยใน รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ 4411189601
134 น.ส.สายรุ้ง พงษ์ปวง หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน 2 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ 4511097461
135 นพ.เบญจวุฒิ ครุฑเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ทองแสนขัน
136 น.ส.ชัญญา อุทัศสิริพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุตรดิตถ์ 4311188750
137 นางสายฤดี นาคสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุตรดิตถ์ 4511068207
138 น.ส.ราตรี อุ้ยแก้ว พยาบาลวิชชาชีพ รพ.อุตรดิตถ์ 4311156886
139 นางพรทิพย์ บุญเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุตรดิตถ์
140 นพ.สมพล อาวรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รพ.มะเร็งลำปาง
141 นางธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มะเร็งลำปาง
142 พญ.ศิริรัตน์ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มะเร็งลำปาง
143 พญ.กาลนิการ์ แปงจิตร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มะเร็งลำปาง
144 พญ.พิชานัน โพธิสุนทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.มะเร็งลำปาง
145 ทพญ.ปิยะพร สกุลกรกิจ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
146 นพ.วทัญญู สมัครการ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
147 นพ.พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
148 นพ.ธีรกุล จิโรจน์มนตรี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
149 พญ.ภัทราภร วงศ์วัง นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
150 นางวารุณี วังชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4711179265
151 นางอารดา ปาวงค์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.มะเร็งลำปาง
152 นางยุพาวรรณ แก้วอินต๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511087477
153 น.ส.ชไมพร สร้อยวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5311216673
154 น.ส.ธนพร เพชรหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511072407
155 นางกรรณิการ์ สุกใส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5311216661
156 นางกัลยา ชมชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511169667
157 นางสุวารี จารุวีรยากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4611091423
158 น.ส.ธิดา ขวานา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 5011087557
159 นางยุพิน ชัยนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511166947
160 น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีชาติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5311220834
161 น.ส.ทิวา ปัญญาชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511078343
162 น.ส.ดวงพร ภูทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 4911087536
163 น.ส.อรัญญา ก๋าเครือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5711253673
164 นายธีระพงษ์ วงศ์น้อย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5911266322
165 นายอิสรา มาใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 6011275286
166 น.ส.จิรัฐติกาล เตวิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5211212999
167 น.ส.ชลิตา ธรรมสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปาง 5911266309
168 นางพัชรนันท์ มาณะวรรณ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.มะเร็งลำปาง
169 นางจุฬาพร กัลยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4911054262
170 น.ส.ชบาไพร สมหารวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
171 นายสมชาย สว่างศรี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.มะเร็งลำปาง
172 นางนัยนา ใบยา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง
173 น.ส.อรพรรณ ปันทะโชติ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รพ.มะเร็งลำปาง
174 น.ส.อำพร พีระแสน นักจัดการงานทั่วไป รพ.มะเร็งลำปาง
175 นางนงคราญ มุณี พนักงานธุรการ ส3 รพ.มะเร็งลำปาง
176 นางเพ็ญ แก้วทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 รพ.มะเร็งลำปาง
177 น.ส.สุดารัตน์ ชัยชมวงศ์ นักรังสีการแพทย์ รพ.มะเร็งลำปาง
178 น.ส.วงค์ผกา ใจมาบุตร นักรังสีการแพทย์ รพ.มะเร็งลำปาง
179 นางอัญชุลี พยาแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 รพ.มะเร็งลำปาง
180 นางสุนีย์ อินทพงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 4311154914
181 น.ส.ชนิกา ชูช่วย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 5711248837
182 นายฐิติ วรรโณทัย นักรังสีการแพทย์ รพ.มะเร็งลำปาง
183 นายธนวัฒน์ ปันทะโชติ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รพ.มะเร็งลำปาง
184 นางวราภรณ์ ไชยตาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511073061
185 น.ส.พิมพ์ประไพ จารุจินดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4311152891
186 น.ส.เกวลี วัทโล พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปาง 5911266332
187 นางสาวกฤติกา ดีพัฒนากุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปาง 5911270915
188 นางสาวพรฟ้า หล้าสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปาง
189 นางสาวฐิติยา คำนูน นักรังสีการแพทย์ รพ.มะเร็งลำปาง
190 นางสาวศศิธร ต๊ะสมการณ์ นักรังสีการแพทย์ รพ.มะเร็งลำปาง
191 นางสาวศศิภา มั่งมูล พนักงานบริการเอกสารทั่วไป รพ.มะเร็งลำปาง
192 นางสาวชัญญานุช มั่งมูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.มะเร็งลำปาง
193 นายนพดล เชื้อเมืองพาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511168397
194 น.ส.ลาวัลย์ ฟองแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4711183238
195 น.ส.ขวัญเรือน สายวงค์ยนต์ นักรังสีการแพทย์ รพ.มะเร็งลำปาง
196 นายอาทิวราห์ จันทร์เทศ นายช่างเทคนิค รพ.มะเร็งลำปาง
197 นางสุจิตรา ธรรมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511070757
198 น.ส.จิราภรณ์ เหล่าจันตา พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปาง 5811258960
199 นางวรัญญา เลิศทวีโพธิกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลำปาง 4311154495
200 นางยุพา วงษ์มูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง 4511087474
201 นางปานจิตร์ วงศ์ใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งลำปาง
202 นางวิลาวัณย์ พรมปิงเครือ นักจัดการงานทั่วไป รพ.มะเร็งลำปาง
203 นางชฎากานต์ อนันทิ พยาบาลประจำบริษัท