รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1 นาง สุภัทร์พร แปงใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แจ้ห่ม 4911075391
2 นางสาว นันทนา มีศิริพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ -
3 นางสาว กันต์กนิษฐ์ สุริยะจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ -
4 นาง วรรณี นันท์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แพร่ 4511100561
5 นาง ดวงแข พลวยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แพร่ 4411191577