Lampang Cancer Hospital

คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต


Date : 2019-10-31 13:38:34

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273