Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “งดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยมีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก กิจกรรมประกอบด้วย บริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด จุดบริการทดสอบมารรถภาพปอด จุดบริการให้คำปรึกษาผู้ต้องการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ผ่านระบบเฟสบุ๊คไลฟ์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564Date : 2021-06-01 15:53:21

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273