Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ เข้าร่วมประชุม Tele conference สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564Date : 2021-05-13 13:32:54

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273