Lampang Cancer Hospital

ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปางDate : 2021-04-13 07:06:22

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273