Lampang Cancer Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA forum เมื่อวันที่ 16 มีค 64Date : 2021-03-17 10:46:02

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273