Lampang Cancer Hospital

มะเร็งปากมดลูกและการป้องกัน


Date : 2021-02-15 13:18:25

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273