Lampang Cancer Hospital

ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)Date : 2021-01-11 08:25:30

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273