Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วิสัยทัศน์ / พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์ / พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์

บริการดี วิชาการเด่น เป็นต้นแบบด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งในภาคเหนือ ๒๕๖๓
 

พันธกิจ (Mission : M)

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค
  2. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน ใน 12 จังหวัดภาคเหนือ
  3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน 12 จังหวัดภาคเหนือ
  4. มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งของประชาชน ใน 12 จังหวัดภาคเหนือ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th