Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับโอน/รับย้าย ทันตแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ / พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์ / พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์

บริการดี วิชาการเด่น เป็นต้นแบบด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งในภาคเหนือ ๒๕๖๓
 

พันธกิจ (Mission : M)

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค
  2. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน ใน 12 จังหวัดภาคเหนือ
  3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน 12 จังหวัดภาคเหนือ
  4. มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งของประชาชน ใน 12 จังหวัดภาคเหนือ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th